KONKURS ♡ Drogie moje! Czas na mały konkurs 😉 Poniżej znajdziecie najważniejsze zasady:

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest umieszczenie na Profilu Organizatora (Instagram lub FB), w komentarzu, pod postem konkursowym, propozycji nazwy. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia kilku propozycji.

2. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 14 października do godziny 23:59, a później w ciągu 7 dni roboczych przyznamy nagrodę.

3. Podczas wyboru zwycięzcy pod uwagę będzie brana kreatywność – wygra najciekawsza odpowiedź 🙂

4. NAGRODY! Nagroda trafi w ręce 1 osoby i będzie to konkursowy golf w wybranym kolorze i rozmiarze.

I kilka bardziej formalnych zasad: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na nazwę nowego modelu zwany dalej “Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest NATULA reprezentowana przez Natalię Marczak z siedzibą we Wrocławiu, 50-075, przy ulicy Krupnicza 13/101, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5542753715.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. ze. zm.).

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

5. Fundatorem nagrody jest Organizator.

6. Konkurs jest prowadzony na profilu Instagram i FB marki Natula.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
  • posiada autentyczne i aktywne konto na portalu Instagram albo FB, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego portalu,

Przyjemności! ♡