KONKURS ♡ Drogie moje! Czas na urodzinowy konkurs 😉 Poniżej znajdziecie najważniejsze zasady:

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest umieszczenie na Profilu Organizatora, w komentarzu, pod postem konkursowym komentarza bądź u siebie na publicznym profilu (z oznaczeniem Organizatora) postu, rolki z pomysłem na to jak nosi swoją ulubioną rzecz z Natuli! To może być zdjęcie, filmik, rysunek, kolaż, tekst.

2. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18 lipca 2023 do godziny 23:59, a później w ciągu 7 dni roboczych przyznamy nagrodę.

3. Podczas wyboru zwycięzcy pod uwagę będzie brana kreatywność zgłoszenia i zgodność z tematyką.

4. NAGRODY! Nagroda trafi w ręce 1 osoby i będą to sesja zdjęciowa, która odbędzie się we Wrocławiu w Małym Studio i jako efekt wspólnego spotkania 10 sztuk zdjęć w formie elektronicznej.

5. Sesja odbywać się będzie w ustalonym, niezmienialnym terminie we Wrocławiu. Dojazd i ewentualny nocleg pokrywa zwycięzca konkursu. Jeżeli uczestnik nie będzie dostępny w danym terminie, nagroda przekazywana jest następnej osobie.

I kilka bardziej formalnych zasad: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na nazwę nowego modelu zwany dalej “Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest NATULA reprezentowana przez Natalię Marczak z siedzibą we Wrocławiu, 50-075, przy ulicy Krupnicza 13/101, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5542753715.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. ze. zm.).

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

5. Fundatorem nagrody jest Organizator.

6. Konkurs jest prowadzony na profilu Instagram marki Natula.

7. Zgłoszenia konkursowe muszą mieć charakter oryginalny i nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.

8. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu zgłoszenia do Konkursu. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem zostaną odrzucone ze względów formalnych.

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na publikacje zgłoszenia konkursowego w mediach społecznościowych Organizatora.

10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
  • posiada autentyczne i aktywne konto na portalu Instagram albo FB, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego portalu,

Przyjemności! ♡