Regulamin konkursu na nazwę.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na nazwę nowego modelu zwany dalej “Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest NATULA reprezentowana przez Natalię Marczak z siedzibą we Wrocławiu, 50-075, przy ulicy Krupnicza 13/205, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5542753715.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. ze. zm.).

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

5. Fundatorem nagrody jest Organizator.

6. Konkurs jest prowadzony na profilu Instagram marki Natula.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
  • posiada autentyczne i aktywne konto na portalu Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego portalu,

ZASADY KONKURSU

  • Konkurs trwa od dnia 06 czerwca 2021r. do 09 czerwca 2021r. godz. 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
  • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest umieszczenie na Profilu Organizatora, w komentarzu, pod postem konkursowym, propozycji nazwy. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia kilku propozycji.
  • Nagrodę otrzymuje osoba, która podała wybraną nazwę jako pierwsza.
  • Spośród zgłoszonych nazw, Organizator wybierze jedną najciekawszą i najbardziej pasującą i nagrodzi Uczestnika jednym egzemplarzem produktu, którego dotyczy konkurs.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  • Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi:a. imię i nazwisko b. adres do wysyłki

Przyjemności! ♡